ศาสตราจารย์กิตติคุณกาญจนา  นาคสกุล

ชื่อ      ศาสตราจารย์กิตติคุณกาญจนา  นาคสกุล

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  สาขาวิชาภาษาไทย 
                ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   อุปนายกราชบัณฑิตยสภา (ลำดับที่ ๒) (๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘-๑๑ เมษายน
                        พ.ศ. ๒๕๕๐)
                    –   ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมฉบับนักเรียน
                    –   ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยปัจจุบัน
                    –   ประธานกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
                    –   ประธานกรรมการจัดทำบทโทรทัศน์เพื่อผลิตการ์ตูนแอนิเมชันส่งเสริมและเผยแพร่
                        ภาษาไทย
                    –   กรรมการชำระพจนานุกรม
                    –   กรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์
                    –   กรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมโบราณศัพท์
                    –   กรรมการดำเนินงานคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

ประวัติการศึกษา

                    –   อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    –   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    –   Master of Arts. School of Oriental and African Studies, University of
                        London.
                    –   Doctor of Philosophy. School of Oriental and African Studies. University of
                        London.
                    –   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
                    –   อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

                    –   ระบบเสียงภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ ๖ หนังสือชุด บรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์ จุฬาลงกรณ์
                        มหาวิทยาลัย ๒๕๕๐, ๑๖๘ หน้า. (พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๐)
                    –   อ่านภาษาเขมร พิมพ์ครั้งที่ ๒. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพิมพ์
                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, ๒๕๔๐, ๒๒๓ หน้า. (พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๔)
                    –   พจนานุกรม ไทย-เขมร ฉบับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช พิมพ์ครั้งที่ ๒ สำนักพิมพ์แห่ง
                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๔๘,
                        ๑๑๕๕ หน้า (พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๖)
                    –   ภาษาไทยวันละคำ ฉบับรวมเล่ม (พ.ศ. ๒๕๔๘)

เกียรติคุณที่ได้รับ

                              –     พระเกี้ยวทองคำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                              –     นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                              –     ครูภาษาไทยดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ
                              –     ศิษย์เก่าสตรีวัดระฆังดีเด่น สตรีวัดระฆังสมาคม
                              –     สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขานักวิชาการด้านภาษาไทยดีเด่น
                    –   สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
                              –     ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
                    –   ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์           –         มหาวชิรมงกุฎ