รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ตามประเภทวิชาและสาขาวิชา

ประเภทสาขาวิชาราชบัณฑิตภาคีสมาชิก
๑. วรรณศิลป์๑. ตันติภาษา๑. พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี  สุรเตโช) ๒. ผศ. ดร.จิรพัฒน์  ประพันธ์วิทยา๑. รศ. ดร.สำเนียง  เลื่อมใส
๒. ภาษาศาสตร์๓. ศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ 
๓. อักษรโบราณ ๒. รศ.กรรณิการ์  วิมลเกษม
๔. จารึกศึกษาและเอกสารโบราณ  
๕. วรรณกรรมพื้นบ้าน๔. ศ. ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ (วรรณกรรมพื้นเมือง)๓. ศ.สุกัญญา  สุจฉายา
๖. วรรณกรรมร้อยแก้ว๕. ศ. ดร.ปัญญา  บริสุทธิ์ ๖. ศ. ดร.นิยะดา  เหล่าสุนทร 
๗. วรรณกรรมร้อยกรอง๗. ศ. ดร.ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต ๘. รศ.โชษิตา  มณีใส ๙. นายวินัย  ภู่ระหงษ์ 
๘. วรรณคดีเปรียบเทียบ๑๐. ศ.ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์ ๑๑. ศ. ดร.พรสรรค์  วัฒนางกูร๔. รศ. ดร.ตรีศิลป์  บุญขจร
๙. ภาษาไทย๑๒. ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล ๑๓. รศ. ดร.นววรรณ  พันธุเมธา ๑๔. ดร.นิตยา  กาญจนะวรรณ๕. ดร.อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล
๑๐. ภาษาตระกูลไท  
๑๑. ภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันออก๑๕. ศ. ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ (ภาษาต่างประเทศ)๖. รศ.ประยูร  ทรงศิลป์ ๗. รศ. ดร.ศานติ  ภักดีคำ
๑๒. ภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันตก๑๖. รศ. ดร.จินตนา  ดำรงเลิศ (ภาษาต่างประเทศ)๘. ศ. ดร.บุษบา  กนกศิลปะธรรม ๙. รศ.สุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ์ (ภาษาต่างประเทศ) ๑๐.  ศ. ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ (ภาษาต่างประเทศ)
๑๓. การแปลและการล่าม ศ. ดร.มณีรัตน์  สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา 
๒. สถาปัตยศิลป์๑. สถาปัตยกรรม๑๗. รศ. ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี
๑๘. ศ.ผุสดี  ทิพทัส ๑๙. นายยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์
๑๒. ดร.จรินทร์  รอดประเสริฐ
๒. สถาปัตยกรรมไทย ๑๓. นางสาววนิดา  พึ่งสุนทร ๑๔. ศ.วัชรี  สวามิวัศดุ์ วัชรสินธุ์ 
๓. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ๑๕. ศ. ดร.อรศิริ  ปาณินท์
๔. การวางแผนภาคและการวางผังเมือง๒๐. ดร.ชลิตภากร  วีรพลิน๑๖. ศ. ดร.ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท์
๕. สถาปัตยกรรมออกแบบชุมชน ๑๗. ศ.กำธร  กุลชล
๖. สถาปัตยกรรมภายใน ๑๘. ผศ.สุรชัย  ชลประเสริฐ
๗. ภูมิสถาปัตยกรรม๒๑. ศ.เดชา  บุญค้ำ๑๙. ดร.พรธรรม  ธรรมวิมล
๘. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม๒๒. ศ. ดร.สันติ  เล็กสุขุม 
๓. วิจิตรศิลป์  ๑. จิตรกรรม  ๒๓. ศ.วิบูลย์  ลี้สุวรรณ ๒๔. นายวิทย์  พิณคันเงิน ๒๕. นายสนั่น  รัตนะ ๒๖. ศ. ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ๒๐. ผศ. ดร.เลิศศิริร์  บวรกิตติ ๒๑. ศ.พิษณุ  ศุภนิมิตร
๒. ประติมากรรม  
๓. ภาพพิมพ์ ๒๒. นายนัฏจักร  ณ เชียงใหม่
๔. ภาพถ่าย  
๕. ศิลปะไทย ๒๓. ศ.พรรัตน์  ดำรุง ๒๔. รศ. ดร.สมโชค  สินนุกูล
๖. นาฏกรรม๒๗. ศ. ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์๒๕. รศ. ดร.อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์  ๒๖. ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ธรรมบุตร
๗. นาฏกรรมไทย๒๘. ดร.ไพโรจน์  ทองคำสุก 
๘. ดุริยางคกรรม๒๙. ศ.ไขแสง  ศุขะวัฒนะ ๓๐. นายชนก  สาคริก ๓๑. ศ. ดร.ณัชชา  พันธุ์เจริญ๒๗. รศ. ดร.นรอรรถ  จันทร์กล่ำ ๒๘. รศ. ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์
๙. ดุริยางคกรรมไทย ๒๙. ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์
๔. ประยุกต์ศิลป์๑. มัณฑนศิลป์ ๓๐. รศ.สุขุมาล  สาระเกษตริน
๒. อุตสาหกรรมศิลป์  
๓. หัตถศิลป์  
๔. ศิลปะดิจิทัล  
รวม๓๑ คน๓๐ คน
สำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตภาคีสมาชิก
จำนวนตำแหน่ง๕๔๕๐
มีผู้ดำรงตำแหน่ง๓๑๓๐
ว่าง๒๓๒๐