ศาสตราจารย์เกียรติคุณกำธร  กุลชล

ชื่อ      ศาสตราจารย์เกียรติคุณกำธร  กุลชล

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมออกแบบชุมชน 
                ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ประวัติการศึกษา

                    สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๓)
                    MASTER OF ARCHITECTURE KENT STATE UNIVERSITY, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๖)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ             – ตำรา การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร การติดตามหาคำตอบในรอบ ๔๐ ปี
          – งานวิจัยแนวทางการปรับปรุงระบบทางเดินเท้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
          – บทความเรื่อง Bangkok Morphology and Its Old Settlements: An Overview