คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ

ชื่อ      คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๔

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔  สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง 
                ประเภทวิชาวรรณศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   ราชบัณฑิตที่ปรึกษา (๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖-๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘)
                    –   ประธานกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
                    –   ประธานกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
                    –   กรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย
                    –   อดีตกรรมการส่งเสริมกิจการราชบัณฑิตยสถาน
                    –   อดีตกรรมการจัดทำพจนานุกรมฉบับนักเรียน

ประวัติการศึกษา

                    –   อักษรศาสตรบัณฑิต, อนุปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    –   ประกาศนียบัตรบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์, ประเทศออสเตรเลีย
                    –   ประกาศนียบัตรอบรมวิชาการผลิตหนังสือ คณะกรรมการยูเนสโก, ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   ศิลปินแห่งชาติ
                    –   อดีตสมาชิกวุฒิสภา
                    –   ประธานคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กรมศิลปากร
                    –   กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา สภาวิจัยแห่งชาติ
                    –   กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
                    –   อดีตกรรมการประวัติครู คุรุสภา
                    –   อดีตกรรมการประเมินผลงานวิชาการ สำนักงาน ก.พ.
                    –   อดีตกรรมการที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                    –   กรรมการพิจารณาการจัดสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ กรมศิลปากร
                    –   เลขานุการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
                    –   คณะกรรมการศัพท์การศึกษา คุรุสภา
                    –   คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิลปินผู้ล่วงลับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
                    –   ที่ปรึกษา กรมศิลปากร
                    –   กรรมการบัญญัติศัพท์สัตว์ทดลอง สภาวิจัยแห่งชาติ
                    –   กรรมการประเมินผลงานเพื่อขอรับทุนงานวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. ๒๕๓๗)
                    –   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                        (พ.ศ. ๒๕๔๐)
                    –   ปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรม
                    –   บุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ คุรุสภา
                    –   พระเกี้ยวทองคำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    –   ศิษย์อักษรศาสตร์ดีเด่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    –   ศิษย์เก่าดีเด่นเขมะสิริอนุสรณ์
                    –   รัตนกวี ยุครัตนโกสินทร์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ฯลฯ
                    –   คุรุกิตติคุณ (คุรุสภา)
                    –   ครูคุณธรรม (มูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์           –         ตติยจุลจอมเกล้า
          –         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
          –         อิสริยาภรณ์ชั้น Butterfly (ประเทศญี่ปุ่น)