นายจรินทร์  รอดประเสริฐ

ชื่อ      นายจรินทร์  รอดประเสริฐ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์  
                สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ตกแต่งภายในอาคารและเครื่องเรือน

ประวัติการศึกษา

                           สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    ผู้อำนวยการสำนักงานสถาปนิกจรินทร์  รอดประเสริฐ

ผลงานวิชาการ

                    งานวิจัย
                    –   เมื่อไหร่…“สถาปัตยกรรมไทยยุคใหม่” จะเกิดเสียที
                    –   โลกใบนี้มีมัณฑนากร
                    –   วิพากษ์หลุยส์
                    –   Post Modern มีรูปลักษณ์อย่างไร
                    –   บทความรณรงค์เพื่อให้เกิด “สถาปัตยกรรมไทยยุคใหม่”

                    งานแปล
                    –   Aat Nouveau ศิลปะแนวใหม่
                    –   Aat Deco ศิลปะเข้มแข็งเด็ดขาด

                    งานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
                    –   ออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตย์ภายใน
                    –   ความคิดเห็นและแง่มุมในงานสถาปัตยกรรม

เกียรติคุณที่ได้รับ           –         รางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น” จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          –         รางวัล “สถาปัตยกรรมดีเด่น” จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ