ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา

ชื่อ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  สาขาวิชาตันติภาษา 
                ประเภทวิชาวรรณศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎก
                    –   กรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมโบราณศัพท์
                    –   บรรณาธิการจัดทำนามานุกรมศาสนาสากล

ประวัติการศึกษา

                    –   ศิลปบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๐๖)
                    –   Master of Arts in Sanskrit, Maharaja Sayaji Rao University of Baroda,
                        ประเทศอินเดีย (พ.ศ. ๒๕๑๓)
                    –   Doctor of Philosophy, Maharaja Sayaji Rao University of Baroda,
                        ประเทศอินเดีย (พ.ศ. ๒๕๑๘)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                 –   อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ) ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
                        มหาวิทยาลัยศิลปากร
                    –   ที่ปรึกษาศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ

                 –   A Critical Study of a Rare Vaishnava Inscription Found in Thailand, a paper
                        presented at the 6th World Archaeology Congress at Dublin, Ireland, from
                        June 29-July 4, 2008.
                    –   Some Major Differences between Thai Rāmakīrti and the Vālmīki
                        Rāmāyaṇa, a paper presented at The Ramayana Mela organized by World
                        Shraddha Foundation from November 14-22, 2008, in Mumbai, India.
                    –   Vajrayāna Buddhism in Early Thailand from 8th to 13th Century CE as
                        Evidenced by Inscriptions and Archaeological Artefacts, a paper presented
                        at the 14th World Sanskrit Conference at Kyoto University, Japan,
                        September 1-5, 2009.
                    –   Pali Tradition in Thailand, a paper presented at the International Seminar
                        on “Universal Values of Buddhism with Special Reference to Pali
                        Literature” organized by Rashtriya Sanskrit Sansthan Deemed University,
                        New Delhi, September, 22-24, 2009.
                    –   Catugāmrāmadeva and its Connection with Srilanka, a paper presented at
                        the Internations conference on “Waters” organized by SSEASSR in Bali
                        from June 3-6, 2009.
                        The paper is published in Abhinandanamala, Nandana Chutiwongse
                        Felicitation Volume Supplementum, edited by Leelananda Prematilleke.
                        Bangkok: Abhinandanamala Committee, 2010.
                    –   Phañā, the Gnomic Poetry of the Northeastern Thai: Its Philosophical
                        Implication of Buddhism and Brahmanism, a paper presented at the First
                        Asian Philosophical Congress Organized by Indian Council of Philosophical
                        Research at Jawaharlal Nehru University, New Delhi, from March 6-9, 2010.
                    –   Tamil Influence on Thai Culture, a paper presented at Tanjavur, Tamil
                        Nadu, on the occasion of Brihadishwar temple’s 1000th Anniversary,
                        September 24, 2010.
                    –   Religious Situation in Ancient Times (7th – 8th century) in the Eastern Part
                        of Thailand as revealed by Inscriptions, a paper presented at the ICCR
                        seminar on “The Cultural & Historical Links between India and Southeast
                        Asia, October 12-13, 2010, Jakarta , organized by Faculty of Humanities,
                        Universitas Indonesia and Embassy of India, Jakarta.
                    –   Western Scholars’ Contributions in the Field of Sanskrit Inscriptions in
                        Thailand, Cambodia, and Laos, a paper presented at the International
                        Seminar on “Sanskrit in the Context of Western Criticism” at Allahabad
                        University Allahabad India, December 19-21, 2010.
                    –   Early Buddhism in Southeast Asia in the Light of Select Inscriptions, a paper
                        presented at 15th World Sanskrit Conference, New Delhi, January 5-10,
                        2012.
                    –   The Syncretism of Buddhism with Śaivism as Shown in Some Select
                        Sanskrit Inscriptions found in Thailand and Cambodia, a paper presented at
                        the 7th Biennial International Conference on Cross Cultural Transmission of
                        Buddhist Text at K.J. Somaiya Centre for Buddhist Studies, Vidya Vihar,
                        Mumbai, December 5-7, 2012.
                    –   Reexamination of Sanskrit and Pali Inscriptions of Southeast Asia, Vol. I,
                        edited by K.V. Ramesh (Editor-in-Chief), Chirapat Prapandvidya and Amarjiva
                        Lochan. Mumbai: Somaiya Publications Pvt. Ltd., 1912.
                    –   Buddhism and the Rāmāyaṇa: Their Strong  and Lasting Impact on the
                        Minds of the People of Southeast Asia with Special Reference to Thailand,
                        in Civilizational Dialogue: Asian Inter-connections and Cross-Cultural
                        Exchanges, edited by Anjana Sharma. New Delhi: Indian Council for Cultural
                        Relations, 2013.
                    –   Hindi Contact with Siam: A Historical Sketch, A paper presented at the
                        International Seminar on Hindi Language and Various Forms of Hindi
                        Literature in Southeast Asian Nations, organized by Sanskrit Studies Centre,
                        Silpakorn University, Bangkok, under the auspices of the Ministry of 
                        External Affairs, Government of India, February 21-23, 2014.
                    –   Cultural  and Political Link between Ancient Indonesia and Ancient
                        Thailand”, in The Art of Indonesia, edited by Baccchan Kumar. New Delhi:
                        B.R. Publishing Corporation, 2014.
                    –   Interaction of Buddhism and Hinduism in India and Thailand, a paper
                        presented at a seminar on “Comparative Perspective on Religion and
                        Social Change: Buddhism in Everyday Life in India and Thailand” organized
                        by Indian Council of Social Science Research and The National Research
                        Council of Thailand, in Aurangabad, India from January 19-21, 2015.
                    –   Impact of Ancient Hindu Law on the Kotmai Tra Samduang, an Antcient 
                        Thai Traditional Law, a paper presented at the seminar “Sanskrit through
                        Maritime Route” hosted by Bharatiya Vidya Bhavan, New Delhi, from
                        February 26-27, 2015.
                    –   Three Inscriptions Belonging to the Reign of King Bhavavarman II of Chenla
                        Kingdom Found in Thailand, in 16th World Sanskrit Conference Souvernir
                        Book. Bangkok: Sanskrit Studies Centre, Faculty of Archaeology, Silpakorn
                        University, 2015.
                    –   Phimai (Vimāya) : The Greatest Mahayana  Buddhist Centre during 9th to
                        12 th Century CE and its Lingage with India,  in Śyāmadeśa
                        Saṃskṛtapuruṣaḥ Acārya Chirapat Prapandvidyaḥ, Felicitation to Sanskrit
                        Icon of Thailand: Asst. Prof. Dr. Chirapat Prapandvidya on auspicious
                        occasion of his 72nd Birth Anniversary, edited by Asst. Prof. Dr. Sombat
                        Mangmeesukhsiri and Asst. Prof. Dr. Chainarong Klinnoi. Bangkok: Sanskrit
                        Studies Centre in Collaboration with Department of Oriental Languages,
                        Faculty of Archaeology, Silpakorn University, 2016.
                    –   Uraṅganidhāna: The Lineage of Buddhist Shrines in Far Northeastern
                        Thailand, in Ibid., edited by Asst. Prof. Dr. Sombat Mangmeesukhsiri and
                        Asst. Prof. Dr. Chainarong Klinnoi.

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัย
                        มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                    –   Vidya Vacaspati (D.Litt.) (Degree Honoris Causa), Rashtriya Sanskrit Sansthan
                        (Deemed University), New Delhi
                    –   ศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต มหาวิทยาลัย
                        มหามกุฏราชวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์                     ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก