นายชนก  สาคริก

ชื่อ      นายชนก  สาคริก

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  สาขาวิชาดุริยางคกรรม 
                ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคโน้ตเพลงเถา

ประวัติการศึกษา

                        เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๒)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   รองประธานมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร  ศิลปบรรเลง)
                    –   ผู้อำนวยการบริษัทแฮนด์แอคมี่ซัพพลาย จำกัด

ผลงานวิชาการ

                    –   เขียนตำราฝึกเรียนดนตรีไทย ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขิม การตีหน้าทับเพลงไทย พิณกู่เจิง
                        พิณพม่า พิณดานโบ พิณซีต้าร์ พิณปี่แป๋ พิณปีกนก
                    –   ริเริ่มจัดทำห้องสมุดเผยแพร่ดนตรีไทยในระบบอินเทอร์เน็ต
                    –   จัดทำคลิปการบรรเลงดนตรีไทยเผยแพร่ในระบบ youtube ประมาณ ๗๐๐ ไฟล์
                    –   อนุกรรมการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยของทบวงมหาวิทยาลัย

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   ได้รับพระราชทานเข็ม “ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                        สยามบรมราชกุมารี
                    –   รางวัลนักประดิษฐ์ดีเด่น (ที่ ๑) สาขาปรัชญา จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในการประดิษฐ์
                        Software ฝึกบรรเลงขิมในระบบ Windows

                    –   ได้รับโล่เกียรติคุณ “ภูมิปัญญาไทยดีเด่น” จากเชตพญาไท กรุงเทพฯ           –         ได้รับโล่รางวัล “สามศร” จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่ช่วยงานของมหาวิทยาลัย
          –         ได้รับถ้วยรางวัล “เพชรสยาม” จากมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ในฐานะครูดนตรีไทยดีเด่น
          –         จัดทำ Software สำหรับฝึกเรียนดนตรีไทยคือ ระนาดเอก ขิม ซอด้วง ซออู้