ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

ชื่อ      ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

วัน เดือน ปี เกิด 

ราชบัณฑิต  

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

ประวัติการศึกษา

                   –   B.A. in Music (First-Class Honours) The American University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๔
                   –   B.M. in Piano Performance (First-Class Honours) The American University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๔
                   –   M.A. in Music Theory, Kent State University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๖
                   –   Ph.D. in Music Theory and Composition, Kent State University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๘

ผลงานวิชาการ

                   –   ทฤษฎีดนตรี. พิมพ์ครั้งที่ ๘ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
                   –   การเขียนเสียงประสานสี่แนว. พิมพ์ครั้งที่ ๒ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
                   –   การแต่งทำนองสอดประสาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
                   –   สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ ๔ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
                   –   ดนตรีคลาสสิก : ภาคทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ ๓ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
                   –   ดนตรีคลาสสิก : ศัพท์สำคัญ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐
                   –   ดนตรีคลาสสิก : บุคคลสำคัญและผลงาน. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐
                   –   ดนตรีคลาสสิก : รวมข้อเขียนภาษาอังกฤษ. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
                   –   ดนตรีคลาสสิก : รวมข้อเขียนภาษาไทย. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
                   –   พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ ๓ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๒

เกียรติคุณที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                   –  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ