ติดต่อ

กองศิลปกรรม

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐, ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๗๗ ต่อ ๓๐๐๔

สอบถามศัพท์ ด้านภาษาไทย ราชาศัพท์ ศัพท์วรรณกรรม วรรณคดี ดนตรีสากล ภาษาศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๓๗ , ๓๐๑๒ อีเมล ripub@royin.mail.go.th

โทรสาร

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕