รองศาสตราจารย์นววรรณ  พันธุเมธา

ชื่อ      รองศาสตราจารย์นววรรณ  พันธุเมธา

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  สาขาวิชาภาษาไทย 
                ประเภทวิชาวรรณศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                        –   ราชบัณฑิตที่ปรึกษา
                    –   ประธานกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์
                    –   กรรมการชำระพจนานุกรม
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมโบราณศัพท์
                    –   กรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
                    –   กรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
                    –   กรรมการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
                    –   กรรมการประมวลศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้
                    –   กรรมการจัดทำฐานข้อมูลในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา
                    –   กรรมการเฉพาะกิจจัดทำคำอธิบายคำที่ปรากฏในเอกสารโบราณ

ประวัติการศึกษา

                    –   อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๗)
                    –   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๙)
                    –   M.A. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๗)
                    –   Ph.D. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผลงานวิชาการ

                    –   การใช้ภาษา. กรุงเทพฯ : สตรีสาร, ๒๕๒๐.
                    –   พินิจภาษา. เล่ม ๑, ๒, ๓. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ,
                        ๒๕๓๓-๒๕๓๙.
                    –   คลังคำ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๔๗.
                    –   รักภาษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
                    –   ไวยากรณ์ไทย. กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
                    –   ภาษาพาสงสัย. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, ๒๕๔๙.
                    –   ภาษาไทยน่าศึกษาหาคำตอบ. กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
                        สถาบันภาษาไทย, ๒๕๕๑.

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น (พ.ศ. ๒๕๓๗)
                    –   นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น (พ.ศ. ๒๕๕๐)
                    –   ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์                     มหาวชิรมงกุฎ