นายนัฏจักร ณ เชียงใหม่

ชื่อ      นายนัฏจักร ณ เชียงใหม่

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๕

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  สาขาวิชาศิลปะไทย  ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์  
                สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                        กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ลายไทย

ประวัติการศึกษา

                    –   ป.ม.ช. (จิตรกรรม) เพาะช่าง
                    –   กศ.บ (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ผลงานวิชาการ

                    –   บทอาศิรวาท

                    ตำรา
                    –   สมุดลายไทย
                    –   สมุดภาพลายไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์           ประถมาภรณ์ช้างเผือก