นายวินัย  ภู่ระหงษ์

ชื่อ      นายวินัย  ภู่ระหงษ์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑  สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง 
                ประเภทวิชาวรรณศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   ประธานบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมวรรณคดีไทย
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย

ประวัติการศึกษา

                    อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานบริหาร

                    –   หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๘)
                    –   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐)
                    –   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒)
                    –   รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๖)

ผลงานวิชาการ

                 หนังสือ, ตำรา
                    –   การแต่งคำประพันธ์
                    –   ประมวลฉันทศึกษา
                    –   ปริทรรศน์วรรณคดีไทย
                    –   วรรณคดีศาสนา
                    –   ปริทรรศน์วรรณคดีพระพุทธศาสนา พากย์ไทย
                    –   วรรณกรรมประเพณีและพิธีการ

                    ความเรียง
                    –   ร้อยกรองไทย : การศึกษาและวิเคราะห์ทางรูปแบบ
                    –   มนุษย์กับความงามทางวรรณศิลป์

                    งานวิจัย
                    –   พระสุธน-นางมโนราห์ : การศึกษาเปรียบเทียบที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างฉบับต่าง ๆ       –   พระอภัยมณี : พระเอกศิลปิน

                    บทความ ฯลฯ

                    บทประพันธ์ร้อยกรอง ฯลฯ

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์                     ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก