ศาสตราจารย์นิยะดา  เหล่าสุนทร

ชื่อ      ศาสตราจารย์นิยะดา  เหล่าสุนทร

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔  สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยแก้ว 
                ประเภทวิชาวรรณศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   ราชบัณฑิตที่ปรึกษา (๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย
                    –   กรรมการชำระพจนานุกรม
                    –   บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมไทย

ประวัติการศึกษา

                    –   อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๓)
                    –   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๕)
                    –   อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๔)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                 –  ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ สาขาวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการ

                    –   เทพยกวีที่ถูกลืม
                    –   พินิจวรรณกรรม
                    –   นารายณ์ ๒๐ ปาง : ต้นเรื่องรามเกียรติ์
                    –   ลิลิตพระลอ : การศึกษาเชิงประวัติ
                    –   ยวนพ่ายโคลงดั้น : มุมมองใหม่
                    –   นิทานชาดกในประเทศไทย
                    –   แนวทางการสืบค้นและวิจัยวรรณกรรม
                    –   ไตรภูมิพระร่วง : การศึกษาที่มา
                    –   ปัญญาสชาดก : ประวัติและความสำคัญที่มีต่อวรรณกรรมร้อยกรองของไทย
                    –   คัมภีร์นารายณ์ ๒๐ ปาง กับคนไทย
                    –   การฟื้นฟูอักษรศาสตร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
                    –   ความสัมพันธ์ระหว่างละครไทยและละครภารตะ
                    –   โคลงโลกนิติ : การศึกษาที่มา
                    –   พระรามชาดก
                    –   พินิจวรรณการ
                    –   พินิจวรรณลักษณ์
                    –   วัตนาการของแบบเรียนภาษาไทย

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                    –   เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.) สาขาวรรณคดีไทย
                        (พ.ศ. ๒๕๔๐)
                    –   เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์           –         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก