ศาสตราจารย์พิเศษประพิณ มโนมัยวิบูลย์

ชื่อ      ศาสตราจารย์พิเศษประพิณ  มโนมัยวิบูลย์

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
                ประเภทวิชาวรรณศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   ราชบัณฑิตที่ปรึกษา (๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
                    –   ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปัจจุบันภาษาไทย-ภาษาจีน

ประวัติการศึกษา

                    –   อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        (พ.ศ. ๒๕๐๘)
                    –   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๐)
                    –   M.A. in Asian Languages and Literature (Chinese) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน,
                        สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๓)
                    –   Ph.D. in Asian Languages and Literature (Chinese) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน,
                        สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๘)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง

                        ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน)

                    –   ศาสตราภิชานประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        (พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน)

                    –   นายกสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                        สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน)
ผลงานวิชาการ

                    งานวิจัย
                    –   คำสองพยางค์และคำซ้อนในภาษาไทย : การสืบหาความหมายจากภาษาจีน
                    –   คำลักษณนามในภาษาจีน (ตอนที่ ๑) และ (ตอนที่ ๒)
                    –   พจนานุกรมท่องเที่ยวไทย-จีน (ร่วมวิจัย)
                    –   คำยืมภาษาจีนสมัยต่าง ๆ ในภาษาไทย
                    –   ภาษาไทยและภาษาจีนเป็นภาษาตระกูลเดียวกันหรือไม่
                    –   การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

                    ตำรา
                    –   ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน I, II
                    –   ไวยากรณ์จีนกลาง
                    –   ภาษาจีนธุรกิจ (ร่วมเขียน)
                    –   ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว I, II (ร่วมเขียน)

                    งานเขียน/บทความ
                    –   “การแผลงเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย” in Computational Analysis of Asian and
                        African
Languages.
                    –   “ประเภทตัวอักษรจีน” ใน อักษรศาสตร์พิจารณ์
                    –   “คำไทย-คำเทศ” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
                    –   “ถ้อยคำภาษาในหนังสือสามก๊ก” ใน ด้วยกตัญญุตา

                    งานแปล (ผู้แปลร่วมเล่มภาษาจีน)
                    –   จากฮวงโหสู่เจ้าพระยา
                    –   เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก
                    –   King Bhumibol: Strength of the Land
                    –   Queen Sirikit: Glory of the Nation

เกียรติคุณที่ได้รับ           –         รางวัลการแต่งตำราชั้น “ดี” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          –         นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๒)
          –         China Scholarship Council’s Award จาก China Scholarship Council สาธารณรัฐ
                    ประชาชนจีน (พ.ศ. ๒๕๔๔)
          –         อาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
                    มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๕)