ศาสตราจารย์กิตติคุณผุสดี  ทิพทัส

ชื่อ      ศาสตราจารย์กิตติคุณ ผุสดี  ทิพทัส

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
                ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
                    –   บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมศัพท์ออกแบบและการก่อสร้าง (พ.ศ. ๒๕๕๓)
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการก่อสร้าง (พ.ศ. ๒๕๕๔)

ประวัติการศึกษา

                    –   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        (พ.ศ. ๒๕๐๙)
                    –   สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Master of Architecture, The University of
                        Michigan (Ann Arbor, Michigan), สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๒)

ผลงานวิชาการ

                    –   บ้านในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ ๒๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๕๒๕) :
                        โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕
                    –   สถาปนิกสยาม ๑,๒ พื้นฐาน บทบาท ผลงานและแนวคิด (พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๓๗)
                        สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่
                        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
                    –   สถาปัตยกรรมและงานออกแบบ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                        โครงการหนังสือที่ระลึก ๗๕ ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
                        ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (คณะทำงาน ฝ่ายรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล)
                        สำนักพิมพ์บริษัทพลัส เพรส จำกัด, ๒๕๕๐
                    –   สถาปัตยกรรมหลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ : วิกฤติการณ์และทางเลือกของสถาปนิกไทย
                        คณะกรรมการกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   รางวัลวิจัยเงินทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    –   รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาปรัชญา สภาวิจัยแห่งชาติ
                    –   รางวัลสถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
                    –   อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์                     มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก