ผู้บริหาร สำนักศิลปกรรม

ศ. วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
ประธาน สำนักศิลปกรรม

ดร. ไพโรจน์ ทองคำสุก
เลขา สำนักศิลปกรรม

ปฏิบัติหน้าที่วันที่ 24 พฤษภาคม 2563