ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร

ชื่อ      ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  สาขาวิชาภาพพิมพ์  ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์  
                สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ

ประวัติการศึกษา

                    ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ

                         งานวิจัย/สร้างสรรค์
                         –   คืนสู่ธรรมชาติ ๒๕๔๙
                         –   ประทับไว้ในอินเดีย : แดนพุทธภูมิ
                         –   ภาพพิมพ์ชิ้นเล็กกับความคิดเล็ก ๆ
                         –   ๓๕ ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ๙ รัชกาล
                         –   ที่ว่างในใจ (Peace in Mind)

                         หนังสือ
                         –   มหัศจรรย์แห่งศิลปะ
                         –   ปริศนาแห่งหิมพานต์ นรก สวรรค์ และพรหมโลกสามดินแดน ที่เฉียดใกล้ประตู
                             นิพพาน