นายยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์

ชื่อ      นายยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
                ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ประวัติการศึกษา

                    –   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ ๒๕๑๘)
                    –   สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิลินอยส์, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๔)
                    –   ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๔๔)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   กรรมการสภากาชาดไทย
                    –   วุฒิสถาปนิก สถ. ๓๔๔ ว.
                    –   นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
                    –   กรรมการอำนวยการ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล โพรเจคแอดมินิเตรชั่น จำกัด

ผลงานวิชาการ

                    –   ออกแบบและควบคุมงานอาคารรวมประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร
                    –   ทำวิจัยและเขียนหนังสือไว้หลายเล่ม เช่น ร้อยพันปัญหาในการก่อสร้าง (๘ เล่ม)

                    –   ร้อยพันความรู้คิดจากอีเมล์ของยอดเยี่ยม (๗ เล่ม)
                    –   เอกสารรวบรวมสัญญาการก่อสร้าง
                                                            ฯลฯ

ความเชี่ยวชาญ

                    –   ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม และ บริหารการก่อสร้าง
                    –   เขียนหนังสือ และ สอนหนังสือ

เกียรติคุณที่ได้รับ           –         ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๔๘)
          –         ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (พ.ศ. ๒๕๕๑)
          –         สถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
          –         นิสิตเก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย