รองศาสตราจารย์โชษิตา  มณีใส

ชื่อ      รองศาสตราจารย์โชษิตา  มณีใส

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง 
                ประเภทวิชาวรรณศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
                    –   กรรมการประมวลศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้
                    –   บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมวรรณกรรมไทยสมัยใหม่
                    –   กรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

ประวัติการศึกษา

                    –   อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    –   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   กรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กรมศิลปากร
                    –   ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนไทยตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
                        พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
                    –   ผู้ตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของเอกชน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผลงานวิชาการ

                    –   ระเด่นลันได : วรรณกรรมอำพราง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.
                    –   วรรณกรรมร้อยกรองของไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๗.
                    –   การใช้ภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
                        ๒๕๕๘.
                    –   “ราชกิจพิสิฐล้ำเลอคุณ.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-
                        กันยายน) หน้า ๖๓๙-๖๔๓, ๒๕๔๙.
                    –   “อุทกกลหะคำกาพย์” หรือ “สมานฉันท์คำกาพย์.” น้ำกับชีวิต. วารสาร
                        ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ
                        พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา, ๒๕๕๐.
                    –   “สุภาษิตบัณฑิต (ประดิษฐ์) พระร่วง.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ๓๓ (กรกฎาคม-
                        กันยายน), หน้า ๑๕๑-๑๖๑, ๒๕๕๑.
                    –   “เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง : วาทวินิจตามแนวคิดเรื่อง
                        หลักการโต้แย้ง.” ประมวลผลงานของสำนักศิลปกรรม (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗). กรุงเทพฯ :
                        ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๑.
                    –   “จารึกวัดพระเชตุพนฯ บรรทัดฐานด้านการประพันธ์ และกฤษณาสอนน้องคำฉันท์ ฉบับ
                        พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.” วารสาร
                        ราชบัณฑิตยสถาน
, ๓๔ (กรกฎาคม-กันยายน), หน้า ๕๘๕-๖๐๖, ๒๕๕๒.
                    –   “กวีวัจนะในนิทานเวตาลของ น.ม.ส.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ๓๔ (ตุลาคม-
                        ธันวาคม), หน้า ๘๑๐-๘๒๔, ๒๕๕๒.
                    –   “การศึกษากฤษณาสอนน้องคำฉันท์เชิงประวัติและวิจารณทัศน์เรื่องการอ้างอิง.”
                        วารสารวรรณวิทัศน์. ๙ (พฤศจิกายน), หน้า ๑-๒๕, ๒๕๕๒.
                    –   “ลักษณะคำประพันธ์ของบทละครเรื่องโรเมโอและจูเลียตพระราชนิพนธ์ใน
                        พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ๓๕ (มกราคม-
                        มีนาคม), หน้า ๑๓๗-๑๕๔, ๒๕๕๓.
                    –   “วิทยานิพนธ์ด้านวรรณคดีแบบฉบับของไทย (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๐),” วารสาร
                        สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
๑๖ (มีนาคม-เมษายน), หน้า ๒๐๙-
                        ๒๓๔, ๒๕๕๓.
                    –   “การศึกษาด้านฉันทลักษณ์ในวิทยานิพนธ์ทางวรรณคดีระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๐.
                        วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ๗ (มกราคม-มิถุนายน), หน้า ๙๕-
                        ๑๒๗, ๒๕๕๔.
                    –   “พหุลักษณ์ในนิราศมเหลเถไถ.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ๓๖ (กรกฎาคม-กันยายน),
                        หน้า ๔๔๒ -๔๕๕, ๒๕๕๔.
                    –   “สุภาษิตพระร่วง : การศึกษาเชิงประวัติ.” วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,
๓ (กรกฎาคม-ธันวาคม), หน้า ๑๒๙-๑๔๖, ๒๕๕๔.
                    –   “พินิจกาพย์พระไชยสุริยาของสุนทรภู่.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ๓๗ (เมษายน-
                        มิถุนายน), หน้า ๕๙-๗๔, ๒๕๕๕.
                    –   “สุภาษิตพระร่วงคำโคลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.”
                        วารสารราชบัณฑิตยสถาน
, ๓๘ (มกราคม-มีนาคม), หน้า ๗๖-๙๖, ๒๕๕๖.
                    –   “สุภาษิตพระร่วง.” วรรณคดีแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.
                        ๒๕๕๗, ๒๕๕๗.
                    –   “นิราศเกาะจาน : บันทึกการเดินทางเปี่ยมสีสันสู่หว้ากอ.” ใน ๘๐ ปีราชบัณฑิตยสถาน.
                        กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, หน้า ๖๓๖-๖๖๐, ๒๕๕๗.
                    –   “สุภาษิตศรีสวัสดิ์ : คำสอนกุลบุตรศิษย์สงฆ์.” วารสาราชบัณฑิตยสถาน, ๓๙
                        (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๗), ๒๕๕๗.
                    –   “ธรรมชาติในสมุทรโฆษคำฉันท์.” ๑๐๐ ปีวรรณคดีสโมสร. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรม
                        และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๕๘, หน้า ๑๖๐-๑๗๗, ๒๕๕๗.
                    –   “สมุทรโฆษคำฉันท์ที่แต่งในสมัยอยุธยา : วิธีการด้านเนื้อเรื่อง.” ๑๐๐ ปีวรรณคดีสโมสร.
                        กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, หน้า ๑๓๐-๑๕๙, ๒๕๕๗.
                    –   “อาวาสโวหาร ภาษิตสอนชาย : ชะตากรรมในอุ้งมือสตรี.” วารสารวรรณวิทัศน์, ๑๕
                        (พฤศจิกายน), หน้า ๘๑-๑๐๔, ๒๕๕๘.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์           ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)