ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม

ราชบัณฑิต

 • ศ. ดร.ปัญญา บริสุทธิ์
 • ศ.ไขแสง ศุขะวัฒนะ
 • พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
 • ศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
 • ศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ
 • คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
 • ศ. ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร
 • ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล
 • รศ. ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
 • ศ. ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
 • รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา
 • ศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
 • ศ. ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์
 • รศ. ดร.จินตนา ดำรงค์เลิศ
 • ศ. ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • นายวิทย์ พิณคันเงิน
 • ดร.ชลิตภากร วีรพลิน
 • นายชนก สาคริก
 • ศ. ดร.สันติ เล็กสุขุม
 • ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
 • ศ.เดชา บุญค้ำ
 • ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก
 • ผศ. ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
 • ศ. ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร
 • ศ.ผุสดี ทิพทัส
 • นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
 • นายสนั่น รัตนะ

ภาคีสมาชิก

 • นายวินัย ภู่ระหงษ์
 • รศ.โชษิตา มณีใส
 • ศ. ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
 • ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
 • ศ. ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
 • ศ. ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
 • รศ.ประยูร ทรงศิลป์
 • ผศ. ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ
 • รศ.กรรณิการ์ วิมลเกษม
 • รศ. ดร.ศานติ ภักดีคำ
 • นายนัฏจักร ณ เชียงใหม่
 • ดร.จรินทร์ รอดประเสริฐ
 • ศ.พิษณุ ศุภนิมิตร
 • นางสาววนิดา พึ่งสุนทร
 • ศ. ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
 • ศ.กำธร กุลชล
 • ศ.พรรัตน์ ดำรุง
 • ศ. ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
 • ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
 • ศ.สุกัญญา สุจฉายา
 • รศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
 • ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล