นางสาววนิดา  พึ่งสุนทร

ชื่อ      นางสาววนิดา  พึ่งสุนทร

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ 

ภาคีสมาชิก      แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย  
                    ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ประวัติการศึกษา

                    –   ศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
                    –   ประกาศนียบัตรชั้นสูง (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ

                    ตำรา
                    –   แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม

                    งานวิจัย
                    –   สร้างสรรค์อย่างไทย
                    –   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย
                    –   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ

                    หนังสือ
                    –   รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน
                        จังหวัดราชบุรี
                    –   รายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม”
                    –   การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนโดยสังเขป

                    งานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
                    –   บทความ “ระเบียบวิธีและการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีในปัจจุบัน”
                    –   เรือนไตลื้อในสิบสองปันนา

                    งานออกแบบ
                    –   พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา
                        รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย
                    –   พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน วัดจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
                    –   งานออกแบบพุทธาวาส สาธารณรัฐอินเดีย
                    –   อาคารประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าศาลาสหทัยสมาคม
                        พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

เกียรติคุณที่ได้รับ           –         ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นด้านสถาปัตยกรรม
          –         ศิลปินดีเด่นกรุงเทพมหานคร
          –         ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
          –         บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย