นายวิทย์  พิณคันเงิน

ชื่อ      นายวิทย์  พิณคันเงิน

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาวิชาจิตรกรรม 
                ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ลายไทย

ประวัติการศึกษา

                    –   การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๑๔)

ผลงานวิชาการ

                    หนังสือ
                    –   ศิลปะวิจักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                    –   ประวัติสารคดีไทย
                    –   ประวัติมนุษยชาติ
                    –   ศิลปะลายไทย
                    –   ศิลปกรรมและการช่างของไทย
                    –   สืบสานศิลปกรรมไทย
                    –   ศิลปะทัศน์
                    –   ชีวิตไทย ช่างสิบหมู่
                    –   เครื่องราชภัณฑ์

                    งานด้านศิลปะ
                    –   พระบรมสาทิสลักษณ์ ๙ รัชกาล
                    –   ภาพพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์
                    –   ภาพเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
                    –   เขียนซ่อมภาพเรื่องรามเกียรติ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
                    –   จัดแสดงภาพเขียนที่สมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง ๕ ครั้ง
                    –   ร่วมจัดทำพจนานุกรมศิลปกรรมไทย
                    –   เสนอและร่วมเป็นกรรมการพจนานุกรมลายไทย

                                                            ฯลฯ

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   โล่เกียรติยศพระราชทาน ในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น
                    –   รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
                    –   ศิลปินดีเด่นกรุงเทพมหานคร สาขาทัศนศิลป์
                    –   โล่พระราชทาน เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
                    –   พระราชทานเกียรติบัตร ศาสตรเมธี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
                    –   รางวัลนราธิป จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
                    –   รางวัลเพชรสยามสาขาศิลปกรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์                     ประถมาภรณ์มงกุฎไทย