นายวินัย ภู่ระหงษ์

ชื่อ     นายวินัย ภู่ระหงษ์

วัน เดือน ปี เกิด 

ราชบัณฑิต  

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

ประวัติการศึกษา

                   –   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

                   –   เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                   –   เอกสารการสอนวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                   –   บทความทางวิชาการเรื่อง ?ร้อยกรองไทย : การศึกษาและวิเคราะห์ทางรูปแบบ?
                   –   งานวิจัยในโครงการวิจัยพระเอกในวรรณคดีไทย เรื่อง ?พระอภัยมณีพระเอกศิลปิน?

เกียรติคุณที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                   –   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก