ศาสตราจารย์วิบูลย์  ลี้สุวรรณ

ชื่อ      ศาสตราจารย์วิบูลย์  ลี้สุวรรณ

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  สาขาวิชาจิตรกรรม 
                ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ

ประวัติการศึกษา

                    –   ศิลปะบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ

                    ด้านวิชาการ
                    –   พจนานุกรมหัตถกรรม/เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน
                    –   สารานุกรมผ้าและเครื่องถักทอ
                    –   นามานุกรมเครื่องจักสาน
                    –   ศิลปะในประเทศไทย : จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่

                    ความเชี่ยวชาญ
                    –   ศิลปะไทย ศิลปะพื้นบ้าน ศิลปะสมัยใหม่

                    ผลงานสร้างสรรค์
                    –   มีผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและศึกษาค้นคว้าด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
                        มานานหลายทศวรรษ ได้รับเชิญไปดูงานและแสดงผลงานศิลปะในประเทศและ
                        ต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา
                    –   เป็นกรรมการตัดสินการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ศิลปะเยาวชนและภาพถ่ายหลายครั้ง
                    –   นิทรรศการผลงานเดี่ยว (solo exhibition) หลายครั้ง เช่น นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ
                        ณ หอศิลป์ริมน่าน พ.ศ. ๒๕๕๕
                    –   นิทรรศการศิลปะ Vibool  Leesuwan: Recent Paintings: 2011 ณ หอศิลป์ วังหน้า
                        กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๕๔
                    –   นิทรรศการผลงานสะสม/เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
                        พ.ศ. ๒๕๕๐
                    –   นิทรรศการผลงานจิตรกรรมชุด วิถีแห่งเอเชีย ณ หอศิลป์จามจุรี แห่งจุฬาลงกรณ์
                        มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ พ.ศ. ๒๕๓๕
                    –   แสดงผลงานจิตรกรรม ณ อาร์ตฟอรัมแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๓๓
                    –   นิทรรศการภาพพิมพ์และจิตรกรรม ณ พิพิธภัณฑ์แปซิฟิกและเอเชีย เมืองพาซาดีนา
                        รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๔๙
                    –   ได้รับทุนไปศึกษาดูงานด้านศิลปะพื้นบ้านจาก The Japan Foundation ณ ประเทศ
                        ญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๒๕
                    –   เป็นหัวหน้าคณะดูงานด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา ณ สาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๗
                    –   ได้รับเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ Asean-Rok ณ ประเทศเกาหลี พ.ศ. ๒๕๓๖
                    –   ได้รับเชิญเป็น an artist in-residence ณ มหาวิทยาลัย Wallongong, N.S.W. ประเทศ
                        ออสเตรเลีย
                    –   ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่มครั้งสำคัญ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   รางวัลสารคดีดีเด่น ประจำ พ.ศ. ๒๕๒๕ จากหนังสือ “ศิลปะน่ารู้ในสองศตวรรษ”
                    –   รางวัลสารคดีดีเด่น ประจำ พ.ศ. ๒๕๑๙ จากหนังสือ “ศิลปะชาวบ้าน”
                    –   รางวัลชมเชยประเภทสารคดี เช่น ห้านาทีกับศิลปะไทย นำชมศิลปกรรมตามวัด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์                     มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก