ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

ชื่อ     ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

วัน เดือน ปี เกิด 

ราชบัณฑิต  

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

ประวัติการศึกษา

                   –   กศ.บ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
                   –   MFA. (Painting) The American University USA
                   –   Ed.D. (Art Ed.) Illinois State University USA

ผลงานวิชาการ

                   –   ผลงานวิจัยทางด้านศิลปกรรมและศิลปศึกษา ๑๐ เรื่อง
                   –   หนังสือและตำราศิลปะและศิลปศึกษา ประมาณ ๓๐ เรื่อง
                   –   บทความวิชาการและศิลปวิจารณ์ ประมาณ ๓๐๐ เรื่อง
                   –   ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรม ประมาณ ๘๐ ครั้ง

เกียรติคุณที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                   –  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
                   –  รางวัลจิตรกรรม Mary M. Packwood Award, Illinois, USA
                   –  วรรณกรรมสำหรับเด็กเรื่อง ?สำนึกของปลาทอง? ได้รับรางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ, ๒๕๑๓
                   –  บทกวี ?The Charcoal? ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน ?World Poetry Anthology?, ๒๕๓๐