รองศาสตราจารย์ศานติ ภักดีคำ

ชื่อ      รองศาสตราจารย์ศานติ ภักดีคำ

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันออก    ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการชำระพจนานุกรม
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคเหนือ
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน
                    –   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาในคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเขมร
                    –   กรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน

                                                  ฯลฯ

ประวัติการศึกษา

                    –   ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
                        (พ.ศ. ๒๕๔๑)
                    –   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาตะวันออก) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
                        (พ.ศ. ๒๕๔๕)
                    –   อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) คณะอักษรศาสตร์
                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๐)

ผลงานวิชาการ

                    –   ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์เล่ม ๓ คำพากย์รามเกียรติ์ภาษาเขมร. กรุงเทพฯ :
                        สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๗.
                    –   พจนานุกรมคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย ฉบับฉลองครบรอบ ๕๕ ปี การสถาปนา
                        ความสัมพันธ์ทางการ
ทูตไทย-กัมพูชา. กรุงเทพฯ : กรมสารนิเทศ กระทรวงการ
                        ต่างประเทศ, ๒๕๔๙.
                    –   พระราชพิธีทวาทศมาส หรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกัมพูชา ภาค ๑-๓ ฉบับฉลอง
                        ครบรอบ ๕๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา
. กรุงเทพฯ :
                        กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๐. (ผู้แปล)
                    –   ความสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร. กรุงเทพฯ : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ,
                        ๒๕๕๐.
                    –   เขมรถกสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๒.
                    –   เขมรรบไทย. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๔.
                    –   เขมรสมัยหลังพระนคร. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๖.
                    –   ยุทธมรรคา : เส้นทางเดินทัพไทย-เขมร. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๗.
                    –   พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ ตรวจสอบชำระจากฉบับตัวเขียน.
                       
กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๘.

เกียรติคุณที่ได้รับ           –         รางวัล “จำนงค์ ทองประเสริฐ” ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่น “สาขาวิชาภาษาไทย :
                    ด้านวรรณกรรม” จากมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ ประจำปี ๒๕๕๘