ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

ชื่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  สาขาวิชาภาษาศาสตร์
                ประเภทวิชาวรรณศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาศาสตร์ทั่วไป

                    –   กรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาศาสตร์ประยุกต์

                    –   กรรมการบัญญัติศัพท์ผังเมือง

                    –   กรรมการจัดทำคำอธิบายถ้อยคำภาษาไทย

ประวัติการศึกษา

                    –   ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๑)

                    –   ปริญญาโท M.A. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยบราวน์ เมืองโพรวิเดนส์ รัฐโรดไอร์แลนด์                 สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๕)

                    –   ปริญญาเอก Ph.D. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยฮาวาย เมืองฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย
                        สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        (พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๐)

                    –   ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์
                        คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๔๙)

                    –   ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรนานาชาติ Southeast Asian Studies Program
                        บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน)

                    –   ศาสตราจารย์กิตติคุณ (อาจารย์พิเศษ) ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน)

                    –   บรรณาธิการหลัก วารสารนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อ MANUSYA, Journal
                        of Humanities

ประวัติการทำงานบริหาร

                    –   หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        (พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๕)

                    –   รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙)

                    –   รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒)

                    –   ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๖)

ผลงานวิชาการ

          อมรา ประสิทธ์รัฐสินธุ์. (๒๕๔๘). ภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการ
                    พัฒนา.
พิมพ์ครั้งที่ ๔ (พร้อม คำถาม-คำตอบในภาคผนวก) กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
                    มหาวิทยาลัย.

          อมรา ประสิทธ์รัฐสินธุ์. (๒๕๔๓). ภาษาศาสตร์สังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
                    มหาวิทยาลัย.

          อมรา ประสิทธ์รัฐสินธุ์. (๒๕๕๓). ชนิดของคำในภาษาไทย. การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์.กรุงเทพฯ:
                    โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

          อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ. (๒๕๖๒). สถานการณ์ภาษาในประเทศไทย : บทบาทของภาษา
                    ประจำชาติกับภาษานานาชาติ.
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

            อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  และคณะ. (๒๕๖๓). ภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษในเมียนมา : บทบาท
                    ที่เปลี่ยนไปจากอดีตสู่ปัจจุบัน
กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด.

          อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  และคณะ (๒๕๖๓). การใช้ภาษาในแวดวงสำคัญของประเทศฟิลิปปินส์ :
                    บทบาทและหน้าที่ของภาษาฟิลิปิโนและภาษาอังกฤษ
. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
                    แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด.

          Prasithrathsint, Amara, Kusuma Thongniam, and Pimpat Chumkaew. (2019). The Use
                    of English and the National Language on the Radio in ASEAN Countries.
                    MANUSYA: Journal of Humanities, 22(3), 261-288.

ความเชี่ยวชาญ

                    –   ภาษาศาสตร์ ด้านวากยสัมพันธ์ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษาศาสตร์
                        กับการแปล

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   รางวัลผลงานวิจัยดี ทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๒)
                    –   รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. (พ.ศ. ๒๕๔๘)

                    –   รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๙)

                    –   รางวัลทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

                    –   รางวัลทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๓)

                    –   รางวัลทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.(พ.ศ. ๒๕๕๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์                     –         มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (พ.ศ. ๒๕๔๖)
                    –         ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (พ.ศ. ๒๕๔๑)