ศาสตราจารย์ณัชชา  พันธุ์เจริญ

ชื่อ      ศาสตราจารย์ณัชชา  พันธุ์เจริญ

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ สาขาวิชาดุริยางคกรรม  ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ 
                สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดนตรีสากล

ประวัติการศึกษา

                    –   B.A. in Music (First-Class Honours), The American University สหรัฐอเมริกา
                        ( พ.ศ. ๒๕๒๔)
                    –   B.M. in Piano Performance (First-Class Honours), The American University
                        สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๔)
                    –   M.A. in Music Theory, Kent State University สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๖)
                    –   Ph.D. in Music Theory and Composition, Kent State University สหรัฐอเมริกา
                        (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   ศาสตราจารย์ ๑๑ ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
                        มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

                    –   สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ ๕ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๓
                    –   ดนตรีคลาสสิก : ภาคทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ ๔ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๓
                    –   พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ ๔ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๔
                    –   การแต่งทำนองสอดประสาน. พิมพ์ครั้งที่ ๕ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๘
                    –   ทฤษฎีดนตรี. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๘
                    –   การเขียนเสียงประสานสี่แนว. พิมพ์ครั้งที่ ๕ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๘
                    –   สดับทิพย์ดุริยางค์ : ศาสตร์การเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับเปียโน. สำนักพิมพ์จุฬาฯ,
                        ๒๕๕๙
                    –   โน้ตเพลง (บรรณาธิการ) : วรรณกรรมเปียโนแห่งกรุงสยาม. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๕
                    –   โน้ตเพลง (เรียบเรียง) : สดับเสียงเรียงร้อย. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๗
                    –   โน้ตเพลง (เรียบเรียง) : สดับถ้อยเพลงไทย. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๘
                    –   YouTube: ณัชชา  พันธุ์เจริญ
                    –   CD, DVD
                                                            ฯลฯ

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖

เครื่องราชอิสริยาภรณ์           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก