ศาสตราจารย์วิรุณ  ตั้งเจริญ

ชื่อ      ศาสตราจารย์วิรุณ  ตั้งเจริญ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  สาขาวิชาจิตรกรรม  ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ 
                สำนักศิลปกรรม

ประวัติการศึกษา

                    –   กศ.บ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
                    –   MFA. (Painting), The American University, สหรัฐอเมริกา
                    –   Ed.D. (Art Ed.), Illinois State University, สหรัฐอเมริกา
                    –   ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                    –   กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ศิลปกรรมศาสตร์
                    –   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย ๒ แห่ง
                    –   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
                        ๘ แห่ง
                    –   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัย ๑ แห่ง

ผลงานวิชาการ

                    –   ผลงานวิจัยทางด้านศิลปกรรมและศิลปศึกษา ๑๐ เรื่อง
                    –   หนังสือและตำราศิลปะและศิลปศึกษา ๓๐ เล่ม
                    –   บทความวิชาการและศิลปวิจารณ์ ประมาณ ๓๐๐ เรื่อง
                    –   ร่วมนิทรรศการผลงานจิตรกรรม ประมาณ ๘๐ ครั้ง
                    –   นิทรรศการจิตรกรรมเดี่ยว ๓ ครั้ง

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   รางวัลจิตรกรรม Mary M. Packwood Award, Illinois, USA
                    –   วรรณกรรมสำหรับเด็กเรื่อง “สำนึกของปลาทอง” ได้รับรางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ,
                        (พ.ศ. ๒๕๑๓)
                    –   บทกวี “The Charcoal” ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน “World Poetry Anthology”,
                        (พ.ศ. ๒๕๓๐)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก