ศาสตราจารย์กิตติคุณศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท์

ชื่อ      ศาสตราจารย์กิตติคุณศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท์

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  สาขาวิชาการผังเมือง  ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์
                สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ผังเมือง (พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

                    – อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๐)

                    – ผังเมืองมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๒)

                    – การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๔)
                    –   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๓)
                    –   รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๗)
                    –   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๗, พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)
                    –   กรรมการมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘)
                    –   กรรมการสมาคมนักผังเมืองไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๘)

ผลงานวิชาการ

                    งานตำรา
                    –   อัมพวาศึกษา

                    งานวิจัย
                    –   การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอัมพวา
                    –   การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง
                        ซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาส

                    งานแปล
                
–   “Le dévelopment de la télédétection : un cas de parténariat franco-thai”
                        presented in the conference “La Thaïlande : continuité du partenariat
                        avec la France” à l’Université Paris IV (Sorbonne), France, 18 September
                        2006

                 หนังสือ
                    –   อัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำ : แม่กลองและบางปะกง
                    –   วัดเซนต์ปอล : อัตลักษณ์และกระบวนการอนุรักษ์

                 งานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
                    –   The Conservation of Traditional Waterfront Markets in Thailand, Nakhara :
                        Journal of Environmental Design and Planning, Vol. 9 October 2013, pp.
                        57-68.

เกียรติคุณที่ได้รับ           –         รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่าย
                    ดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๓๓)
          –         UNESCO Asia-Pacific (Culture Heritage Conservation) ผลงาน Amphawa Canal
                    Community, Amphawa District, Samut Songkhram (พ.ศ. ๒๕๕๑)
          –         การเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและหรืออุตสาหกรรม
                    (พ.ศ. ๒๕๕๓)
          –         รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (พ.ศ. ๒๕๕๗)
          –         ศาสตราจารย์กิตติคุณ (พ.ศ. ๒๕๖๐)