นายสนั่น  รัตนะ

ชื่อ      นายสนั่น  รัตนะ

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  สาขาวิชาจิตรกรรม 
                ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   ประธานคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมหัตถศิลป์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ลายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ประวัติการศึกษา

                    –   ปมช. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๓)
                    –   กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (พ.ศ. ๒๕๒๗)

ผลงานวิชาการ

                    –   ภาพประกอบหนังสือ พุทธประวัติสำหรับเยาวชน ของสำนักงานเอกลักษณ์ไทย
                        สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๙
                    –   ภาพประกอบวรรณกรรม เรื่อง พระอภัยมณี ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ของกระทรวง
                        วัฒนธรรม
                    –   เขียนซ่อม ภาพจิตรกรรมและลวดลายฝาผนังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
                        ราชวรวิหาร, พ.ศ. ๒๕๒๗
                    –   เขียนภาพฉากบังเพลิงพระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ๒๕๓๙
                    –   ออกแบบ เขียนฉากบังเพลิงพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
                        กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และการออกแบบลวดลายใหม่เพื่อใช้ในงานพระเมรุ
                        ชื่อลายแก้วกัลยา, ๒๕๕๑
                    –   ออกแบบ เขียนฉากบังเพลิงพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
                        สิริโสภาพัณณวดี, ๒๕๕๕
                    –   ออกแบบ เขียนลายรดน้ำ บานประตู หน้าต่าง พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม,
                        พ.ศ. ๒๕๕๒
                    –   บทความเรื่อง “จิตรกรรมภาพเทวดาที่ปรากฏในการสร้างพระเมรุมาศหรือพระเมรุ”
                        วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ (น. ๑๗๑-๑๘๑)
                    –   บทความเรื่อง “ฉากบังเพลิง : จิตรกรรมลวดลายเทวดาบนพระเมรุ” เครื่องประกอบ
                        พระอิสริยยศ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, ๒๕๕๕
                        (น. ๒๘๐-๒๙๓)
                    –   บทความเรื่อง “ฉากบังเพลิง” เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
                        เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
, ๒๕๕๑ (น. ๒๕๙-๒๗๘)
                    –   บทความเรื่อง “งานเขียนฉากบังเพลิงพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
                        ในหน้าที่ของวิทยาลัยช่างศิลป” ๘๕ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร, ๒๕๓๙
                        (น. ๖๖-๗๓)
                    –   หนังสือ ศิลปะไทย ชุด ภาพจิตรกรรมไทย สำนักพิมพ์วาดศิลป์, ๒๕๔๑
                    –   หนังสือ ศิลปะลายรดน้ำ สำนักพิมพ์สิปประภา, ๒๕๔๕
                    –   หนังสือ ศิลปะไทยชุด ตัวภาพเดี่ยว สำนักพิมพ์ษาริน, ๒๕๔๘
                    –   หนังสือ ศิลปะลายกำมะลอ สำนักพิมพ์สิปประภา, ๒๕๔๙
                    –   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดพิมพ์หนังสือไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ ๙ ของกระทรวง
                        วัฒนธรรม, ๒๕๕๔

เครื่องราชอิสริยาภรณ์           ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก