ศาสตราจารย์กิตติคุณสมศีล ฌานวังศะ

ชื่อ      ศาสตราจารย์กิตติคุณสมศีล ฌานวังศะ

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
                ประเภทวิชาวรรณศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   ราชบัณฑิตที่ปรึกษา (๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ประวัติการศึกษา

                    –   อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษและสาขาวิชาปรัชญา
                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๖)
                    –   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        (พ.ศ. ๒๕๑๙)
                    –   MS in Linguistics มหาวิทยาลัย Georgetown, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๖)
                    –   PhD in Linguistics มหาวิทยาลัย Georgetown, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   ศาสตราจารย์กิตติคุณ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    –   ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิชาการ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ผู้ทรงคุณวุฒิ
                        ทางวัฒนธรรม และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผลงานวิชาการ

                    –   ผู้แปลรายงานวิจัยเรื่อง Report on the First Decade of Primary Health Care in
                        Thailand
(1978–1987) จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของ
                        กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอต่อ WHO และ UNICEF
                    –   ผู้แปล Thailand Health Profile 1994 จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตามความ
                        ต้องการของกระทรวงสาธารณสุข
                    –   ผู้เขียนข้อมูล Thai False Friends ใน Cambridge International Dictionary of
                        English
(1995)
                    –   ตำราภาษาอังกฤษ
                        •   ตำราเรื่อง กริยาในภาษาอังกฤษ ใช้ประกอบในรายวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของ
                            สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        •   ตำราเรื่อง ศัพทสารานุกรม ใช้ประกอบในรายวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของ
                            สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        •   ตำราเรื่อง ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้ประกอบในรายวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของ
                            สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        •   ตำราเรื่อง คำภาษาอังกฤษ : ตัวสะกดและวิธีออกเสียง ใช้ประกอบในรายวิชา
                            ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    –   ในฐานะผู้แปลงานธรรมนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
                        •   พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ / The Pali Canon: What a Buddhist Must
                            Know

                        •   วินัยชาวพุทธ / The Buddhist’s Discipline
                        •   หลักสูตรอารยชน / A Curriculum for Civilized People
                        •   อมฤตพจนา : พุทธศาสนสุภาษิต / The Nectar of Truth: A Selection of
                            Buddhist Aphorisms

                        •   ธรรมะทวิพากย์ / Dhamma Bilingualized – ประมวลหนังสือแปลธรรมนิพนธ์ของ
                            สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ข้อเขียน
                            และบทแปลที่เกี่ยวข้องกับธรรมะ (ไทย–อังกฤษ และอังกฤษ–ไทย) และบทความเรื่อง
                            “การแปลเชิงวิชาการ”

                    –   ในฐานะผู้ตรวจงานแปลธรรมนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
                        •   ธรรมนูญชีวิต / A Constitution for Living (Mr. Bruce Evans เป็นผู้แปล
                            โดย รศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ เป็นผู้ตรวจและแปลใหม่ในบางตอน)
                        •   พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจเรื่องไตรภูมิ / Developing Thai Society with
                            a Thorough
Knowledge and Understanding of the Three Planes
                            (ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศรี  เลขะวัฒนะ เป็นผู้แปล โดยศาสตราจารย์ ดร.สมศีล
                            ฌานวังศะ เป็นผู้ตรวจ และเขียนบันทึกท้ายเล่ม)
                        •   หลักชาวพุทธ / The Buddhist’s Tenets (ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศรี  เลขะวัฒนะ
                            เป็นผู้แปล และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศีล ฌานวังศะ เป็นผู้ตรวจ)
                        •   ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา / Characteristics of Buddhism (ศาสตราจารย์
                            ดร.พงษ์ศรี  เลขะวัฒนะ ผู้แปล โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศีล ฌานวังศะ เป็น
                            ผู้ตรวจและเขียนบันทึกท้ายเล่ม)
                    –   ในฐานะผู้เขียนบันทึกท้ายเล่มในภาคผนวก
                        •   นักวิชาการเทศ–ไทย หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
                            (ป. อ. ปยุตฺโต)
                    –   ในฐานะผู้แปลธรรมะของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ตามคำขอของ
                        พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม (ปัจจุบันเป็น
                        เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์)
                        •   ปัญญาวาทะ / Words of Wisdom
                    –   เคยเป็นเจ้าของคอลัมน์ “ภาษาน่ารู้” ในหนังสือพิมพ์ มติชนสุดสัปดาห์ โดยเขียน
                        บทความด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป
                        บทความวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคอลัมน์ “ภาษาน่ารู้” และที่เผยแพร่ในที่อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น
                        มากกว่า ๒๐๐ ตอน/เรื่อง

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   นิสิตเก่าดีเด่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๖

เครื่องราชอิสริยาภรณ์           –         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
          –         มหาวชิรมงกุฎ