ศาสตราจารย์มณีรัตน์  สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

ชื่อ      ศาสตราจารย์มณีรัตน์  สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  สาขาวิชาการแปลและการล่าม 
                ประเภทวิชาวรรณศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ประวัติการศึกษา

                    –   อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๖)
                    –   ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๒)
                    –   Ph. D. Oklahoma State University (พ.ศ. ๒๕๒๖)
                    –   ใบรับรองเป็นผู้อบรมล่าม Institute of Translation and Interpreting,
                        Zurich University of Applied Science สวิตเซอร์แลนด์ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
                    –   ใบรับรองอบรมล่าม International Conference Interpreters (AIIC) สวิตเซอร์แลนด์
                        (พ.ศ. ๒๕๕๙)
                    –   ใบรับรองเป็นกรรมการร่างมาตรฐานภาษา แปลและล่าม จาก ASTM International,
                        USA, ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   ศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานวิชาการ

                    –   ศาสตร์การแปล
                    –   การแปล : หลักการและการวิเคราะห์
                    –   Writing
                    –   ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแปลเอกสารในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร
                        พ.ศ. ๒๕๐๕