ศาสตราจารย์เกียรติคุณสันติ  เล็กสุขุม

ชื่อ      ศาสตราจารย์เกียรติคุณสันติ  เล็กสุขุม

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
                ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ลายไทย (๒๕๕๒-๒๕๕๗)

ประวัติการศึกษา

                    –   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๑๓)
                    –   ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๑)
                    –   ปริญญาเอก  UNIVERSITÉ DE PARIS-SORBONNE, ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
                    –   กรรมการชำระประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
                    –   กรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลงานวิชาการ

                    –   บทความทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ-สถาปัตยกรรมไทยโบราณ ที่พิมพ์เผยแพร่
                        ประมาณ ๑๐๐ เรื่อง
                    –   งานวิจัยและหนังสือตำราที่พิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ ประมาณ ๒๐ เล่ม เช่น จิตรกรรม
                        ไทยสมัยรัชกาลที่ ๓
: ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม สำนักพิมพ์เมือง
                        โบราณ, ๒๕๔๘, คำช่างงานช่างโบราณ (พิมพ์ครั้งที่ ๒) สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๗.

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ผลงานวิจัย เรื่อง
                        เจดีย์รายทรงปราสาทยอด วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๕๔๓)
                    –   รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำ พ.ศ. ๒๕๔๘
                    –   ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์                     มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก