รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง เลื่อมใส

ชื่อ     รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง เลื่อมใส

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาวิชาตันติภาษา
                ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ประวัติการศึกษา

                    –   ปริญญาตรี เปรียญธรรม ๙ ประโยค สาขาวิชาภาษาบาลี, สถาบันการศึกษาคณะสงฆ์ไทย
                        สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๓๐

                    –   ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัย
                        มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๓๒

                    –   ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต, มหาวิทยาลัยศิลปากร,
                        กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๓๕

                    –   ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. in Sanskrit) สาขาวิชาภาษาสันสกฤต,
                        Banaras Hindu University, Varanasi, India, พ.ศ. ๒๕๔๐

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
                        (พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๓)

                    –   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
                        (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๙)

                    –   รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
                        (พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

                    –   ตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
                        (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔)

                    –   ผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วาระที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘)

                    –   ผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วาระที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒)

                    –   ผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วาระที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)

ผลงานวิชาการ

                    งานวิจัย

                    –   การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระมหาเมาทคัลยายนะกับพระมาลัยในคัมภีร์
                        พระพุทธศาสนา, ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสร้างสรรค์ คณะโบราณคดี
                            มหาวิทยาลัยลปากร, พ.ศ. ๒๕๕๙.

                    หนังสือ

                    –   ภาษาบาลี ๑, กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑.
                    –   มหากาพย์เสานทรนันทะ (แปล), กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.

                    –   มหากาพย์พุทธจริต (แปล), กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.

                    –   มหาวัสตุอวทาน เล่ม ๑ (แปล), กรุงเทพฯ: มูลนิธิสันสกฤตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
                        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๓.

                    –   มหาวัสตุอวทาน เล่ม ๒ (แปล), กรุงเทพฯ: มูลนิธิสันสกฤตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
                        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๗.

                    –   มหาวัสตุอวทาน เล่ม ๓ (แปล), กรุงเทพฯ: มูลนิธิสันสกฤตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
                        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๖๑.

                 บทความ

                 –  “Asvaghosha’s World of Simile as reflected in Saundarananda and
                        Buddhacarita”, a Paper presented at the 14th World Sanskrit Conference
                        (14th WSC), 1st-5th September, 2009, Kyoto, JAPAN.

                    –   “Hell and Heaven in the Mahavastu Avadna”, a Paper presented at the 15th
                        World Sanskrit Conference (15th WSC), 5th-10th January, 2012, New Delhi,
                        INDIA.

ความเชี่ยวชาญ

                    –   ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต และพระพุทธศาสนา

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
                    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมและมีผลงานโดดเด่น
                    รวมทั้งมีความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                    –   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  พ.ศ. ๒๕๕๓                               –         ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  พ.ศ. ๒๕๕๖