ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย ชลประเสริฐ

ชื่อ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย ชลประเสริฐ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๔๙๕

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
                ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ตกแต่งภายในอาคารและเครื่องเรือน

ประวัติการศึกษา

                    –   ปริญญาตรี B.F.A. สาขาวิชา INTERIOR DESIGN จาก DRAKE UNIVERSITY, IOWA,
                        U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๑๘)

                    –   ปริญญาตรี B.F.A. สาขาวิชา PAINTING จาก DRAKE UNIVERSITY, IOWA, U.S.A.
                        (พ.ศ. ๒๕๑๘)
                    –   ปริญญาโท M.A. สาขาวิชาเอก INTERIOR DESIGN วิชาโท ARCHITECTURE จาก
                        IOWA STATE  UNIVERSITY, IOWA, U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๒๐)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   ผู้ก่อตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
                        มหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐ และ
                        พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๒)

          –   หัวหน้าภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

                    –   ประธานกรรมการบริษัท ดีคัส จำกัด (พ.ศ. ๒๕๒๗-ปัจจุบัน)

                    –   ทำงานในตำแหน่ง JUNIOR DESIGNER ที่บริษัท BROOKS BORG & SKILES ที่เมือง
                        DESMONIES, IOWA, U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๒)

ประวัติการทำงานบริหาร

                    –   กรรมการสภาสถาปนิก ๒ สมัย (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒)

                    –   กรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลงานวิชาการ

                    ตำราเรื่อง “ อนุรักษ์ ”กรณีศึกษาวังสระปทุม

ผลงานวิชาชีพ

                    –   ปรับปรุงและอนุรักษ์อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (อาคารอักษรศาสตร์ ๑) และอาคาร
                        มหาวชิราวุธ (อาคารอักษรศาสตร์ ๒) (พ.ศ. ๒๕๔๗)

     –   ปรับปรุงและอนุรักษ์หมู่พระตำหนักและอาคารต่าง ๆ ในวังสระปทุม (พ.ศ. ๒๕๔๔)

                    –   ปรับปรุงพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง (พ.ศ. ๒๕๔๙)

     –   ออกแบบและอนุรักษ์พระตำหนักใหญ่วังสระปทุม เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จ
         พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (พ.ศ. ๒๕๕๐)

     –   ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารที่ทำการศาลฎีกา (พ.ศ. ๒๕๕๐)

     –   ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
         การเกษตร (พ.ศ. ๒๕๕๓)

ความเชี่ยวชาญ

                    –   อนุรักษ์และปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์

                    –   ออกแบบการผสมผสานงานศิลปะแบบคลาสสิคและร่วมสมัย