ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรพล  วิรุฬห์รักษ์

ชื่อ      ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรพล  วิรุฬห์รักษ์

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  สาขาวิชานาฏกรรม 
                ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   อุปนายกราชบัณฑิตยสภา ลำดับที่ ๒ (๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)
                    –   ประธานสำนักศิลปกรรม
                    –   ราชบัณฑิตที่ปรึกษา (๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ประวัติการศึกษา

                    –   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๐)
                    –   สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (พ.ศ. ๒๕๑๔)
                    –   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (พ.ศ. ๒๕๑๕)
                    –   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยฮาวาย (พ.ศ. ๒๕๒๓)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    –   กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
                    –   นายกสภาสถาบันกันตนา
                    –   กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวัฒนธรรม
                    –   ประธานชมรมนาฏกรรมอาเซีย (ประเทศไทย)

ผลงานวิชาการ

                    –   ลิเก
                    –   นาฏยศิลป์ปริทรรศน์
                    –   วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๒๕-๒๔๗๗
                    –   โรงละคร แนวคิดในการออกแบบ
                    –   นาฏยศิลป์อินโดนีเซีย
                    –   นาฏศิลป์รัชกาลที่ ๙
                    –   นาฏยศิลป์รัชกาลที่ ๕
                    –   ลิเก ใน สารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
                        พระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๒๗
                    –   เพลงลูกทุ่ง ใน สารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
                        พระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๓๓

เกียรติคุณที่ได้รับ

                              –   รางวัลผลงานวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช (พ.ศ. ๒๕๔๔)
                    –   รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๐)
                    –   รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๔๖)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                    –   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, เหรียญราชรุจิทอง รัชกาลที่ ๙,
                        เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ เหรียญสมุทาธิปัตย์, เหรียญดุษฎีมาลา
                        เข็มศิลปวิทยา