ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา  บุญค้ำ

ชื่อ      ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา  บุญค้ำ

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
                ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการพัฒนาราชบัณฑิตยสภาเชิงรุกตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

ประวัติการศึกษา

                    –   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๖)
                    –   M.L.A. (Master of Landscape Architecture), มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา
                        (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผลงานวิชาการ

                    –   งานเขียนหนังสือ ตำราและงานวิจัยต่าง ๆ ด้านภูมิสถาปัตยกรรมและอื่น ๆ หลายเรื่อง
                    –   ผู้ร่วมผลักดันและจัดทำผังหลักเริ่มแรกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในส่วนผังบริเวณ
                        หลักและภูมิสถาปัตยกรรม, ๒๕๑๘
                    –   ผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม, ๒๕๑๙ และร่วมก่อตั้งสมาคมภูมิสถาปนิก
                        ประเทศไทย, ๒๕๓๐
                    –   ผู้ริเริ่มผลักดันและวางผังหลัก (เดิม) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอ, ๒๕๒๕
                    –   ผู้ออกแบบสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๕ แห่ง ๒๕๒๓-๒๕๒๗, สวนหลวง ร. ๙ ๒๕๒๘,
                        สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๕๓๕, อุทยานเบญจสิริ ๒๕๓๕, และอื่น ๆ
                    –   ผู้ร่วมก่อตั้งสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๓๙
                    –   ผู้ริเริ่มผลักดันให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญด้านการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง
                        เป็นครั้งแรก เป็นรองประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ คนที่ ๑ และเป็นประธาน
                        คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษานโยบาย กฎหมายและโครงสร้างหน่วยงานเกี่ยวกับ
                        การตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง, ๒๕๕๔-๒๕๕๖

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   พ่อตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๕
                    –   ศิลปินดีเด่นกรุงเทพมหานคร สาขาศิลปะภูมิสถาปัตยกรรม
                    –   รางวัลดีเด่นประเภทสถาปนิกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
                    –   สถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม
                    –   นักผังเมืองอาวุโสและผู้ทำคุณประโยชน์แก่การผังเมืองไทย จากสมาคมนักผังเมืองไทย          –   ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปี ๒๕๔๙
                    –   ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๐)
                    –   ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๖)
                    –   ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พ.ศ. ๒๕๕๗)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์           –         มหาวชิรมงกุฎ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
          –         เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๖)
          –         เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (พ.ศ. ๒๕๕๔)