ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศศิริร์  บวรกิตติ

ชื่อ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศศิริร์  บวรกิตติ

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  สาขาวิชาจิตรกรรม  ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ 
                สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสภา
                    –   บรรณาธิการวารสารราชบัณฑิตยสภา (สำนักศิลปกรรม)
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ

ประวัติการศึกษา

                    –   Bachelor of Fine Arts (BFA), Whitecliff College of Art & Design, ประเทศ
                        นิวซีแลนด์ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
                    –   Doctor of Creative Arts (DCA), Curtin University, ประเทศออสเตรเลีย
                        (พ.ศ. ๒๕๔๗)
                    –   Art Therapy Training, Adler School of Professional Psychology, Chicago,
                        สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๕๓)

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                        ศรีนครินทรวิโรฒ
                    –   บรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                        (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘)
                    –   บรรณาธิการหนังสือการประชุมวิชาการนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn
                        Congress (พ.ศ. ๒๕๔๘)
                    –   ประธานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The First ASEAN Art Therapy
                        (พ.ศ. ๒๕๔๘)

ผลงานวิชาการ

                    –   พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมและจินตภาพฝีพระหัตถ์ ในรัชกาลที่ ๙, ๒๕๔๖

                    –   พระอัจฉริยภาพจิตรกรรมรูปคนเหมือนฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                        รัชกาลที่ ๙, ๒๕๔๗
                    –   ศิลปกรรมบำบัดเด็กเหยื่อน้ำหลาก ดินถล่ม ที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์, ๒๕๕๐
                    –   การแสดงออกทางศิลปะของเด็กอายุ ๙-๑๐ ปี, ๒๕๕๐
                    –   การศึกษาสภาพจิตผู้ต้องขังจากภาพวาด, ๒๕๕๓
                    –   การศึกษาสภาพจิตจากภาพวาดของผู้ประสบอุทกภัย, ๒๕๕๕
                    –   การแสดงออกสภาพจิตใจในภาพวาดและพัฒนาการด้านศิลปะของเด็กอายุ ๙-๑๑ ปี,
                        ๒๕๕๘
                    –   หนังสือ ศิลปะเพื่อการบำบัด, ๒๕๕๒
                    –   หนังสือ ศิลปกรรมบำบัดสังเขป, ๒๕๕๓
                    –   หนังสือ ศิลปะศูนย์กลางการศึกษาและการบำบัดเด็กพิการ, ๒๕๕๗

เกียรติคุณที่ได้รับ           –         ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น Chancellor Thesis Citation Award, Curtin University, ประเทศ
                    ออสเตรเลีย (พ.ศ. ๒๕๔๗)