ศาสตราจารย์เอกชาติ  จันอุไรรัตน์

ชื่อ      ศาสตราจารย์เอกชาติ  จันอุไรรัตน์

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  สาขาวิชามัณฑนศิลป์  ประเภทวิชาประยุกต์ศิลป์           สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ตกแต่งภายในอาคารและเครื่องเรือน

ประวัติการศึกษา

                      – B.F.A (Interior Design) Silpakorn University
                      – M.A (Industrial Design) Domus Academy Milan Italy
                      – M.F.A (Interior Architecture) The School of the Art Institute of Chicago USA

ประวัติการทำงานวิชาการ

                    –   ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐  ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์
                        มหาวิทยาลัยศิลปากร (Interior Design Department, Faculty of Decorative Arts,
                        Silpakorn University)

                    –   ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
                        (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

                    –   คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)

                    –   ประธานหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๖)

                    –   หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘)

                    –   ผู้อำนวยการหอศิลปะและการออกแบบ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

                    –   รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน (พ.ศ. ๒๕๔๒)

                    –   กรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป์ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

                    –   บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผลงานวิชาการ

                 งานวิจัย

                    –   โครงการพัฒนารูปแบบเครื่องจักสาน เพื่อส่งเสริมการส่งออก
                        (Design development of Thai wickerwork products for export promotion)
                    –   โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานใบลาน
                        (Design and develop packaging from Laan leaves)
                    –   โครงการ “หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธี
                        การสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ
                        คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

                 หนังสือ

                    –   INTREND INTERIOR
                    –   STYLE INTERIOR DESIGN
                    –   MESOPOTAMIA – MODERN
                    –   MODERNISM – MILLENNIUM
                    –   ๓ ทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย (3 Decades of Thai interior
                        design)

                    –   HOME INTERIOR 4.0
                    –   ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย (ศิลปะการออกแบบ)
                 บทความ

                 –  “อัตลักษณ์ไทยในงานออกแบบ” (Thai Design Identity) ในวาระครบรอบ ๑๒ ปีกับ
                        นักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 (The 12th for Designer of  Designer of
                        the Year)

                    –   “งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยและภูมิปัญญาไทย”. ในวาระครบรอบ ๕ ปี กับ
                        นักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี ๒๐๐๘ (The 5th for Designer of  Designer of the Year)

                    –   “แต่งบ้านสวย”. บทความวิชาการด้านการออกแบบตกแต่งภายใน วารสารบ้านพฤกษา.
                        ฉบับที่ ๑-๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๐

                    –   “The transformation of Laan leaves”. บทความทางวิชาการ วารสารสภาวิชาการ
                        สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๗

                    –   “To be Sustain to be Continue”. บทความทางวิชาการ วารสารสภาวิชา
                        การสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน
ครั้งที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๖

                    –   “Art & Design”. บทความด้านงานออกแบบในนิตยสาร DNA พ.ศ. ๒๕๔๕/๒๕๔๖
                        ฉบับที่ ๒๔-๓๒

                    –   “Interior Design Globalization”.จุดบทความทางวิชาการ วารสารสภาวิชาการ
                        สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕
                    –   “Loft Elements”. บทความคณาจารย์. นิทรรศการผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์
                        พ.ศ. ๒๕๔๒
                    –   “Minimalist / IMF”. วารสารคณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๒
                    –   “Interior   Year 2002”. แนะนำภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน บทความคณาจารย์
                        นิทรรศการ ผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๒
                    –   “แสงในงานพิพิธภัณฑ์” (บันทึกจากความทรงจำ ครั้งที่ ๑). ข่าวสารคณะมัณฑนศิลป์
                        ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑.
                    –   “The Art of Landscape”. บทความคณาจารย์ นิทรรศการผลงานคณาจารย์
                        คณะมัณฑนศิลป์, พ.ศ. ๒๕๔๑

                    –   “เล่าเรื่องเครื่องเรือน”. คอลัมน์ประจำสัปดาห์ หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

                 ผลงานออกแบบสร้างสรรค์

                    –   ออกแบบปรับปรุงหอศิลป์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช (พ.ศ. ๒๕๕๑)
                    –   ออกแบบตกแต่งภายในอาคารรับรองและสำนักงาน ๑/๒ วังเทวะเวสม์
                        ธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๗)

                    –   ออกแบบตกแต่งภายในห้องประชุมภายในอาคาร ๑/๘ วังเทวะเวสม์
                        ธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖)

                    –   ออกแบบตกแต่งภายในห้องชุด คอนโดมิเนียม Master view executive
              กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๖)

                    –   ออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย ๓ ชั้น พื้นที่ ๑๕๐๐ ตรม.
              ซอยสุขุมวิท ๓๙ กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๖)

                    –   ออกแบบนิทรรศการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ BIG 2002 ไบเทค
              บางนา กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๕)

                    –   ออกแบบปรับปรุงบ้านพักตากอากาศ ริมหาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๔)
                    –   ออกแบบเครื่องเรือนเพื่อการส่งออกในงานแสดงสินค้า BIG / TIFF ไบเทค บางนา
                        กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕)

                    –   ออกแบบตกแต่งภายในร้านค้าปลอดภาษี สนามบินนานาชาติ ดอนเมือง
                        กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

                    –   ออกแบบเครื่องเรือน โครงการนิทรรศการฝ้ายแกมไหม กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
                    –   ออกแบบตกแต่งภายใน งานปรับปรุงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

                        (พ.ศ. ๒๕๔๑)

                    –   ออกแบบปรับปรุงงานออกแบบภายในวังบางขุนพรม กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

                    –   ออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัยริมคลองประปา กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

                    –   ออกแบบตกแต่งภายในห้องชุด โครงการ ตรีทศ มารีน่า กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

                    –   ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานและปรับปรุงส่วนหน้าอาคาร ยูไนเต็ดไวน์
                        เนอรี่ กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๔)

                    –   ควบคุมงานออกแบบตกแต่งภายในตึกใบหยกทาวเวอร์ ๑ ๔๔ ชั้น กรุงเทพฯ
                        (พ.ศ. ๒๕๓๐)

                    –   ควบคุมงานออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน ตึกเกษตรรุ่งเรือง กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

                 ผลงานแสดงนิทรรศการ

  • นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ (พ.ศ. ๒๕๕๗)

                    –   นิทรรศการผลงานคณาจารย์ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
                        ศิลปากร กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๗)

                    –   นิทรรศการแฟชั่นโชว์เครื่องประดับ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
                        กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๖)

                    –   นิทรรศการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ BIG 2002 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา
                        กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๕)

                    –   นิทรรศการ ๗๒ ประทีปของแผ่นดิน หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
                        กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

                    –   นิทรรศการ “สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
                        กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

                    –   นิทรรศการ “วัยรุ่นสวยด้วยผ้าไทย” โครงการฝ้ายแกมไหม ณ เกสรพลาซ่า กรุงเทพฯ
                        (พ.ศ. ๒๕๔๒)

                    –   นิทรรศการ Citizen Office Neo-con Merchandise Mart Chicago U.S.A. (๑๙๙๔)
                        (พ.ศ. ๒๕๓๗)

                    –   นิทรรศการ Domesticita Nell Ufficio Palazzo Del Trienale Milan Italy (๑๙๘๙)
                        (พ.ศ. ๒๕๓๒)

                 งานบริการวิชาการ

                    –   ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๑

                   ประธานโครงการดำเนินงานนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Designer of the
                        Year (พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน)

                    –   ประธานสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่งประเทศไทย
                        (IAIDAC) (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘)

                    –   ประธานกรรมการร่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
                        คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๖)

                    –   ประธานกรรมการดำเนินการประกวดโฆษณา Junior Tact Awards ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓

                    –   อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมมัณฑนากร แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗)

                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา)
                        สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๖ -ปัจจุบัน)

                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน)

                    –   กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                        (พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน)

                    –   กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญา
                        ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. ๒๕๕๙)
                    –   กรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
                        (พ.ศ. ๒๕๕๘)

                    –   กรรมการมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                        (พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน)

                    –   กรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตร
                        นานาชาติ) (พ.ศ. ๒๕๕๑)

                    –   กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัย
                        อัสสัมชัญ (พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน)

                    –   กรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ ศิลปมหาบัณฑิต คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
                        รังสิต (พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน)

                    –   กรรมการพิจารณาหลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
                        มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๗)

                    –   กรรมการพัฒนาหลักสูตร วิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๒)

                    –   กรรมการตัดสินการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ Elle Décor and Propaganda Young
                        Designer Award (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖)

                    –   กรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบพรมในการออกแบบตกแต่งภายใน The 2001
                        DuPont Antron Award Asia ณ ประเทศจีนและฮ่องกง

                    –   กรรมการตัดสินการประกวดของขวัญของชำร่วย (Gift Design Award 2001)
                    –   กรรมการการประกวดวาดภาพจิตรกรรมและการประกวดการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
                        โครงการประกวดศิลปะเยาวชน (พ.ศ. ๒๕๔๔)

                    –   กรรมการตัดสินการประกวดของใช้บนโต๊ะอาหาร จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก
                        กระทรวงพานิชย์ (พ.ศ. ๒๕๔๔)

                    –   กรรมการสมาคม นักศึกษาเก่า คณะมัณฑนศิลป์ (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔)
                    –   กรรมการตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องเรือน Modern Form Design Contest
                        ประจำ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๔๖)
                    –   กรรมการดำเนินงาน การประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Tact Awards)
                        ครั้งที่ ๒๑-๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓)

                    –   ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ในงาน Thailand
                        International Furniture Fair (TIFF 2003, 2004) ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา
                    –   ที่ปรึกษาและนักออกแบบโครงการนิทรรศการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานแสดง
                        สินค้าเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งบ้าน (BIG 2002) โดยกรมส่งเสริมการส่งออก
                        กระทรวงพาณิชย์

                    –   วิทยากรรับเชิญ โครงการ ปรึกษาหารือกับบ้านและสวน ตอน “ห้องนอน” (พ.ศ. ๒๕๔๖)
                    –   วิทยากรอบรม   โครงการ เรียนรู้เพื่อเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน โดย นิตยสาร
                        บ้านและสวน (พ.ศ. ๒๕๔๖)           –         วิทยากรรับเชิญ โครงการ ปรึกษาหารือกับบ้านและสวน ตอน “ห้องครัว” (พ.ศ. ๒๕๔๕)