รองศาสตราจารย์ โชษิตา มณีใส

ชื่อ      รองศาสตราจารย์ โชษิตา มณีใส

วัน เดือน ปี เกิด 

ราชบัณฑิต  

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

– กรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
– กรรมการประมวลศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
– บรรณาธิการสารานุกรมไทยสมัยใหม่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
– กรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
– กรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กรมศิลปากร
– ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนไทยตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

ประวัติการศึกษา

                   – อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ


เกียรติคุณที่ได้รับ

                    – ระเด่นลันได วรรณกรรมอำพราง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.
                    – วรรณกรรมร้อยกรองของไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๗.
                    – การใช้ภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘.
                    – เทียนทอแสง รวมบทความ. กรุงเทพฯ : พี. เอ. ลีฟวิ่ง. ๒๕๕๙.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                   – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)