ศาสตราจารย์ไขแสง  ศุขะวัฒนะ

ชื่อ      ศาสตราจารย์ไขแสง  ศุขะวัฒนะ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

ราชบัณฑิต       โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  สาขาวิชาดุริยางคกรรม 
                    ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์  สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดนตรีสากล
                    –   กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

                    –   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๑)
                    –   ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๖)
                    –   Cert. in Trop. Arch. A.A. มหาวิทยาลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. ๒๕๐๘)
                    –   Dipl. in ICHPB จาก BIE Rotterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)
                    –   สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๐)

ผลงานวิชาการ

                    –   แต่งตำราและเขียนบทความในวิชาดุริยางคศิลป์ เช่น สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีตะวันตก
                        ดนตรีอเมริกัน ดนตรีปริทรรศน์ สังคีตนิยมว่าด้วยเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ นามานุกรม
                        นักแต่งเพลงคลาสสิก
ฯลฯ
                    –   แต่งตำราเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรม เช่น สวนไทย และเขียนบทความเกี่ยวกับ
                        สถาปัตยกรรมหลายเรื่อง
                    –   ปาฐกถา ชุดสิรินธร เรื่อง “สวนไทย” แสดงหน้าพระที่นั่งถวายสมเด็จ
                        พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๓๙
                    –   ทำการวิจัยด้านสถาปัตยกรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ

เกียรติคุณที่ได้รับ

                    –   สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
                        เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. ๒๕๓๙)
                    –   สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์                     –         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก