ภาษาไทย : การรวมอำนาจ กับ การกระจายอำนาจ

ดร.นิตยา กาญจนะวรรณราชบัณฑิต บทคัดย่อ บทความนี้กล่าวถึงความเป็นมาของรูปการเขียนคำไทยที่แต่เดิมเขียนได้หลายแบบ ดังที่ปรากฏในเอกสารโบราณหลายฉบับ แต่เมื่อถึง พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้มีประกาศให้หน่วยราชการใช้ตัวสะกดแบบเดียวกันตามปทานุกรมของกระทรวงธรรมการ เพื่อประโยชน์แก่การสื่อสาร เมื่อราชบัณฑิตยสถานรับหน้าที่ทำพจนานุกรมต่อมาอีก ๔ ฉบับ ก็ได้มีประกาศให้ศึกษาเล่าเรียนด้วย ผู้ใช้ภาษาจึงต้องเปิดดูพจนานุกรมอยู่เสมอเพื่อให้เขียนได้อย่างถูกต้องตามแบบราชการ ในปัจจุบันมีคำใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏในพจนานุกรม และอาจจะเขียนตามอักขรวิธีไทยหรือแบบอื่นก็ได้ จึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ด้วยการสร้างพจนานุกรมฉบับออนไลน์ และโปรแกรมช่วยเลือกคำที่เหมาะสม คำสำคัญ : …