แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับชุมชนสูงอายุ (Design Guidelines for Aged Community Environment)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กำธร กุลชลภาคีสมาชิก บทคัดย่อ ในช่วงเวลาอีก ๒๓ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” เมื่อประชากร ร้อยละ ๒๐ จะมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้เขียนจึงนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุมชนซึ่งจะตอบโจทย์ใน “มิติด้านสภาพแวดล้อม” สำหรับผู้สูงอายุ โดยนำผลการศึกษา วิจัย และหลักการ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้เป็นองค์ประกอบหลักแนวความคิดที่สำคัญเกิดจากการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตต่อไปในที่อาศัยอยู่เดิม …