การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ ลี้สุวรรณ เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings การประชุมครั้งนี้มีภาคีสมาชิกบรรยายผลงานทางวิชาการ จำนวน ๒ คน …