การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ ลี้สุวรรณ เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

การประชุมครั้งนี้มีภาคีสมาชิกบรรยายผลงานทางวิชาการ จำนวน ๒ คน คือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคกรรมไทย บรรยายเรื่อง “ภูมิเพลงเถาในมิติสังคีตลักษณ์”

– ศาสตราจารย์วัชรี สวามิวัศดุ์ ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บรรยายเรื่อง “เขาคลังนอก : วาสตุศาสตร์ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาและวิศวกรรมโครงสร้าง”

Academy of Arts

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Arts →