การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗

เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

การประชุมครั้งนี้มีราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกบรรยายผลงานทางวิชาการ รวม ๓ คน คือ

ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย บรรยายเรื่อง

“นาคในนาฏกรรมไทย”

นางวนิดา พึ่งสุนทร ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บรรยาย

เรื่อง “แนวคิดในการออกแบบอาคารประดิษฐาน ‘พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร’ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันตก บรรยายเรื่อง “The Sound of Music : วรรณกรรมเอกในรูปของภาพยนตร์

เพลง (The Sound of Music: A Literary Masterpiece in Cinematic Form)”

Academy of Arts

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Arts →