ประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา จัดประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ ลี้สุวรรณ ประธานสำนักศิลปกรรม เป็นประธานที่ประชุม มีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “ฮิตเลอร์กับซอฟต์พาวเวอร์” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชานาฏกรรม และนายวิทย์ พิณคันเงิน ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม บรรยายเรื่อง “ประณีตศิลป์ไทย” รวมทั้งมีการรายงานกิจกรรมของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก

ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชานาฏยกรรมไทย บรรยายเรื่อง “หลักการออกแบบการแสดงด้านนาฏศิลป์โขน” ในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ประจำปี ๒๕๖๕

ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชานาฏกรรม จัดอบรมฝึกปฏิบัติการ “เล่าเรื่องเป็น เล่นละครได้” ณ ห้องอันโดรเมดา อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทพาร์ทไทม์ เธียรเตอร์ เมื่อวันที่ ๕-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ บรรยายเรื่อง “Till the Last Breath: นวนิยายแนวดิสโทเปียของ “อัญชัน” และเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องสั้นภาษาอังกฤษของอัญชัน ในนิตยสาร Elite+ Magazine จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยและสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชิดลม

รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) ได้รับแต่งตั้งจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานคณะกรรมการโครงการปฏิรูปโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดทำร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประชุมวันที่ ๗, ๙ และ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย และได้ร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินเดียและมาเลเซีย เพื่อจัดทำแผนการศึกษาที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

Academy of Arts

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Arts →