พระขรรค์ในนาฏกรรมไทย

ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุกราชบัณฑิต บทคัดย่อ ขรรค์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขรรค์ [ขัน] น. ศัสตราวุธชนิดหนึ่งมีคม ๒ ข้าง ที่กลางใบมีดทั้งใบและหลังเป็นสันเล็กคล้ายคมรูปหอก ด้ามสั้น พระขรรค์สิ่งของอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย โดยเฉพาะราชสำนักไทย พระขรรค์หนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชา ซึ่งพระราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธี จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในวันที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระขรรค์ปรากฏในงานด้านวิจิตรศิลป์ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม …