ศัพทมูลของคำว่า กั้นหยั่น

ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุลภาคีสมาชิก บทคัดย่อ มีผู้เสนอว่า กั้นหยั่น เป็นคำที่มีศัพทมูลมาจากภาษาจีน เดิมเป็นชื่อเฉพาะของกระบี่เล่มหนึ่ง เรียกกระบี่ กันจีอ่อง (乾將) ในภาษาจีนฮกเกี้ยน หรือ กังเจี่ยง ในภาษาแต้จิ๋ว กระบี่เล่มนี้สร้างขึ้นในสมัยฤดูสารทวสันต์ของจีน มีประวัติอยู่ในเรื่องเลียดก๊ก ต่อมาคำนี้กลายความหมายไป หมายถึง ‘กระบี่ทั่วไป’ และ ‘กระบี่สั้น’ ตามลำดับ แต่เมื่อตรวจสอบเอกสารประเภทพงศาวดารพบข้อความตอนหนึ่งว่า มีพ่อค้าแขกนำกั้นหยั่นมาทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนารายณ์ตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นสมเด็จพระราชกุมาร …